מכירה, ללא פערי תיווך מהיבואן ישירות לצרכן

 

 

תנאי שימוש לאתר 4X4U

 

כל האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר – אף נקבה במשמעו.

כל האמור בתנאי שימוש אלה בלשון יחיד – אף רבים במשמעו.

 

קניין רוחני

המידע המפורסם באתר ואופן עריכתו הינם בבעלות של 4X4U בלבד. כל המידע שבאתר ו/או המידע הניתן לצפייה בו הינו קניינו הבלעדי של 4X4U, בין אם פורסם על ידו ובין אם על ידי צד שלישי כלשהו. אין בעובדה זו כדי להטיל אחריות כלשהי על 4X4U כאמור בסעיף הגבלת האחריות שלהלן. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, או לעשות כל שימוש שאינו מותר במפורש בתנאי שימוש אלו בכל חלק מן המידע ללא הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב של 4X4U.

סימני המסחר המופיעים באתר הינם כולם בבעלותם הבלעדית של 4X4U או צדדי ג’. לפיכך ,שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, למעט אם נתקבל אישור מראש ובכתב מ 4X4U  ו/או מצד ג’ הרלבנטיים לסימן המסחר. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל ו/או אמנות בינלאומיות ו/או חוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

 

סימן המסחר “4X4U” הינו קניינו הבלעדי של 4X4U. כל הסימנים האחרים שבאתר הם סימני מסחר קניינים של 4X4U ו/או בעליהם, לפי העניין. כל זכויות הבעלות לרבות זכויות הקניין הרוחני, באתר ובשירותים, לרבות בעיצוב היישומים שבעזרתם מתבצע השימוש, וכן בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, וטקסט וכל חומר אחר הכלול באתר (למעט תכנים של צדדים שלישיים ויצירות מוזיקליות כמבואר להלן), הינן רכושם הבלעדי של 4X4U  ו/או של צדדים שלישיים, ויוותרו בבעלותם המלאה בכל עת.

למען הסר ספק בקניינו הרוחני של 4X4U או של צד שלישי אשר התיר ל4X4U-  לעשות שימוש בקניינו, כלולות כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (גם אם טרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (“Domain”), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, שיטות, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, קודים מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות ואמצאות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות מכל סוג שהוא, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, בכל תוכן המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור 4X4U  לכך מראש ובכתב.

למען הסר ספק ובנוסף לאמור לעיל, השם “4X4U “, סימני המסחר שלו, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין 4X4U, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינו הבלעדי של 4X4U ואין לעשות בהם כל שימוש ללא הרשאה מפורשת בכתב מראש מ- 4X4U.

 

 

 

 

 

פרסומות וקישוריות

 

4X4U אינו אחראי בשום אופן שהוא לתכני פרסומות המופיעות באתר. אין בהצגת פרסומת באתר משום תמיכת 4X4U ו/או נטילת אחריות ו/או התחייבות בקשר לתכנים המופיעים בפרסומת, למוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. הפנייה באתר המפנה לאתר אינטרנט אחר שאינו האתר (“אתר חיצוני”), אינה מעידה על כך כי 4X4U  אחראי ו/או שולט בתכנים של האתר החיצוני, ו 4X4U  לא יישא באחריות כלשהי בנושאים הקשורים באתרים חיצונים.

המשתמש אינו רשאי ליצור קישורים לדפי האתר ו/או להעתיק חלקים ו/או חומרים מהאתר. ככלל, אין לעשות שימוש כלשהו באתר שלא למטרות המפורשות באתר. במידה וגולש יפר את האמור לעיל ימנע ממנו השימוש באתר ו/או בשירותי 4X4U  מבלי שתהיה לו כל טענה בעניין.

 

ייעוץ

שום מידע המתפרסם באתר אין מטרתו, ולא יפורש, כייעוץ לגבי כדאיות ביצוע או הימנעות מביצוע עסקה ו/או פעולה כלשהי.

 

הפרעה לשימוש באתר

הגולש מתחייב לשפות את 4X4U  ו/או מי מטעמו מיד לדרישתו הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע: א. חדירה שלא כדין לחומר ו/או לקבצי מחשב ו/או הדבקה מכוונת בוירוס מחשב המועבר למחשבים אחרים ו/או הפרעה למחשבים אחרים. ב. שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או מניעה לשימוש בשירותי האתר ע”י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה בזכויות קניינות ואחרות של אחרים, או התנהגות בניגוד למקובל ברשת האינטרנט, לרבות הטרדה, איום, הוצאת דיבה, השפלה, הפרת פרטיות, וכיוצא בזה. ג. בגין כל אחריות שהיא, תביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כישלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ”ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ”ה – 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ”ט – 1999, פקודת הנזיקין, התשכ”ח – 1968 ו/או על פי כל דין ו/או תנאי השימוש, באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים הניתנים בו.

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה לעיל ולהלן, אין הגולש רשאי , ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי 4X4U, לבצע את הפעולות הבאות בעת השימוש באתר ובתוכנו:

לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכנו.

להעתיק, לשחזר, לשנות, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, בכל דרך או להציג, לשכפל, לפרסם ו/או לאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.

להפעיל או לאפשר הפעלת יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי או אחר של תוכן האתר.

להציג תוכן מהאתר בכל דרך שהיא המשנה את העיצוב המקורי באתר ו/או מחסירים ממנו דבר כלשהוא.

לשבש או להפר , בכל דרך שהיא, כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על משתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב .

להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

לעשות שימוש באתר או בתוכנו כדי ליצור יצירת מאגר מידע מכל סוג שהוא.

 

להעלות לאתר תוכן כלשהו הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים – לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר.

אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתו של הגולש לאתר ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.

שימוש במידע והגנת הפרטיות

 

הגולש נותן בזה את הסכמתו לכך ש 4X4U יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו באתר בכל דרך שהיא וכן תשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים באתר, ו/או לצורך קיום הוראות הדין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהיה 4X4U רשאי:

 

  1. לעשות כל שימוש בפרטי הגולש לצורך גביית כספים המגיעים (אם מגיעים) ל 4X4U מהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שככל שהועבר מידע לצד שלישי, הצד השלישי התחייב לשמור בסוד כל מידע שיימסר לו בקשר עם הגולש.
  2. למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ”י הוראות כל דין.
  3. לעשות שימוש לצורכי 4X4U בפרטי הגולש ובמידע אחר, הקשור לגולש הקיים.

 

חנות מקוונת

אתר זה של 4X4U  ממוקם על רשת האינטרנט ובין השאר מפעיל ומנהל חנות מקוונת לציבור הגולשים ברשת (להלן: “האתר”).

א. “פעולה” כהגדרתה בתקנון זה הינה – כל פעולת רכישת מוצרים ו/ או שירותים המוצעים באתר ו/או כל פעולה אשר האתר מזמין את הלקוח לבצע שאינה כרוכה ברכישה (למשל רישום למועדון לקוחות) .

“גולש” באתר זה הנו משתמש או משתמשת ברשת האינטרנט אשר מגיע או מגיעה לאתר, נחשף או נחשפת לתכניו ו/או מבצע או מבצעת בו פעולות.

ב. רכישה באמצעות האתר כפופה להוראות תקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה ו/ או תביעה כנגד בעלי האתר ו / או מפעיליו ו / או מי מטעמם עקב פעולות שביצע או שימוש שעשה באתר אלא אם הופרו התחייבות בעלי האתר ו / או מפעיליו על פי תקנון זה.

ג. גולש המוצע לו להצטרף למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים בו, נדרש להסכים גם לתנאים המיוחדים של אותו שירות.

באתר יוצאו שתי אפשרויות רכישה, האחת רכישה ללא רישום קבוע והשנייה רכישה עם פתיחת חשבון קבוע בה יתבקשו פרטים נוספים.

ד. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

ה. פעולות באתר יבוצעו רק על ידי גולש שבבעלותו כרטיס אשראי, תקף ביום הפעולה, הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין.

ו. 4X4U שומר לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי

ז. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

 

 

הזמנת מוצרים

א. 4X4U מציע באתר מגוון רחב של מוצרים (להלן: “מוצרים”) לא בהכרח שכל מוצר המוצג באתר ניתן לרכישה באתר ולכן 4X4U לא יהיה מחויב למכור כל מוצר המפורסם באתר אם לא נכתב הדבר במפורש בסמוך למוצר הרלבנטי.

ב. על מנת ש 4X4U יקבל את הצעת הגולש לרכישת מוצר (להלן: “ההזמנה”), חשוב שהמוצרים המוזמנים יימצאו במלאי. למרות ש 4X4U עושה כמיטב יכולתו שהמוצרים שבאתר אכן יהיו במלאי, הרי שלעתים הדבר לא יסתייע. אם המוצרים חסרים, תשלח לגולש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלו או באמצעות הטלפון. במקרה הזה, שומר לעצמו 4X4U את הזכות להציע, במידה וישנה אפשרות, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם יקבל הגולש את ההצעה, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. אם הגולש יסרב, תימחק הזמנתו ו 4X4U ימנע מחיוב כרטיס האשראי שלו.

ג. יודגש כי גם כאשר הכיתוב באתר הינו “משלוח חינם” ו/או מילה/ביטוי בעל משמעות דומה, מוטלת על 4X4U עלות משלוח אותה היא סופגת, למעט במקרה של ביטול עסקה ו/או השבה, שאז תחושב עלותו האמתית של המשלוח.

 

אופן ביצוע הזמנה

א. לאחר שהגולש יבצע הזמנה תתקבל אצלו הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתו. הודעה זו אינה מחייב את 4X4U לספק את המוצרים שהוזמנו אלא רק מעידה שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

ב. רק לאחר בדיקת פרטי כרטיס האשראי של הגולש וקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעת הגולש כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהוזמנו, בתנאי שהם מצויים במלאי של 4X4U.

ג. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי הלקוח תחול עליו, והלקוח יישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שנקלטו ויופיעו באתר יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי הלקוח.

ד. אם יחול שיבוש ו/או טעות מהותית בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, יהא 4X4U רשאי לבטל את הרכישה והגולש לא יחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

ה. אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, 4X4U  לא יוכל להבטיח המוצרים יגיעו לגולש. במקרה שהמוצרים יחזרו אל 4X4U בגלל פרטים מוטעים שמסר הגולש, יחולו דמי משלוח וטיפול על הגולש. לפיכך על הגולש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או בכל דין.

ו. במקרה בו נתוני כתובת הלקוח לא היו מדויקים דיים, יוכל 4X4U, על-פי שיקול דעתו, לספק את המשלוח לנקודות איסוף מרכזית כגון סניף דואר ו/או חברות משלוחים. במקרים אלה הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי בגין שינוי סוג המשלוח.

ז. מוצרים הדורשים הרכבה או התקנה יישלחו לא מורכבים, אלא בתוספת תשלום על הרכבה, האחריות על תיאום ההרכבה תחול על הלקוח.

ז. הבעלות על הסחורה המוזמנת באתר תועבר ללקוח בעת האספקה וזאת רק בתנאי שהתקבל תשלום מלא עבור הסחורה, ללא מרמה או הונאה באמצעי התשלום.

 

 

 

אמצעי התשלום

א. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי חברת כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין והמקושרת לאתר 4X4U. את מספר הכרטיס ופרטיו יידרש הגולש להזין במקום המיועד לכך.

ב. שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.

ג. 4X4U שומר לעצמו את הזכות לשלוח את המוצר הנרכש לכתובת הרשומה בכרטיס האשראי ולסרב לשולחו לכתובת אחרת וזאת בכדי להקטין את חשיפת 4X4U והלקוחות שלו, למעשה הונאה.

 

מועד אספקה

א. אלא אם צוין אחרת, זמני האספקה להם מתחייב 4X4U הנם עד 14 ימי עסקים, דהיינו ימים א’-ה’, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים.

יום עבודה יספר מיום למחרת ביצוע ההזמנה.

יחד עם זאת, 4X4U יעשה כמיטב יכולתו להקדים את זמן האספקה.

ב. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת 4X4U ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי 4X4U להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

ג. המוצרים השונים יסופקו באמצעות חברת שליחויות ו/או דואר ישראל או באמצעות שליחים לכתובת אשר אליה יבקש הלקוח לספק את המוצרים. מוצרים שיסופקו באמצעות חברת שליחויות ו/או דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג חברת שליחויות ו/או דואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים חברת שליחויות ו/או דואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע”י 4X4U ואינם בשליטתו והגולש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה נגד 4X4U עקב שיבושים באספקה.

ד. באחריותו של הלקוח לדאוג כי יהיה זמין בכתובת האיסוף אותה ציין בפרטיו. כמו-כן, 4X4U לא יהיה אחראי על עיכובים במשלוח עקב חוסר תיאום עם השליחים.

ה. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תעשה לאחר תאום מראש עם הלקוח.

 

 

מחירים ותשלומים

א. חיוב הגולש יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר הגולש, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהוזמנו בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר.

ב. 4X4U רשאי לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה.

ג. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע”מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

ביטול עסקה

הלקוח רשאי לבטל את הרכישה בהתאם לאמור בהוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 (להלן:”החוק”).

הלקוח יודיע לחברה בכתב בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר על רצונו לבטל את העסקה לדוא”ל  4X4U@gmail.com.

החזרת מוצר תתבצע בתאום מראש עם 4X4U, על ידי הלקוח באחריותו ובמימונו ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.

הלקוח ידאג להחזרת המוצר לכתובת שתימסר לו ע”י 4X4U.

בעת החזרת המוצר יש לארוז את המוצר על כל חלקיו וסימניו באריזתו המקורית ובצרוף החשבונית המקורית (ובלי שנעשה בו שימוש. מוצרים ללא חשבונית לא יתקבלו), כשהמוצר והאריזה שלמים וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם כלשהם במצבם כפי שקיבל אותם, ולהחזירם ל 4X4U, ו/או למי ש  4X4Uיורה ללקוח להחזירם, וזאת בתוך 5 ימים מיום הודעתו. מוצרים אשר פורקו ו/או הורכבו ו/או נעשה בהם שימוש, לא ניתן להחזיר.

 

4X4U יבצע בדיקה למוצר לאחר חזרתו וככל ויתגלה כי המוצר נפגם 4X4U יהא רשאי לסרב לקבל את המוצר בחזרה.

במקרה בו ניתן ללקוח שירות נוסף הנדרש עבור המוצר כמו כיוון, התאמה וכל פעולה אחרת ספציפית למוצר, יחויב הלקוח בעלויות אלה והחזרת המוצר לא תזכה אותו בעלויות אלה. במקרים בהם קיימות עלויות נוספות כגון: מיסים, דמי תווך, דמי הובלה ומשלוח ליעדים אחרים בארץ, לא יוחזרו ללקוח עלויות אלה.

לתשומת לב הלקוחות, יגבה דמי ביטול של עד 5% מעלות המוצר או 100 ש”ח – לפי הנמוך מבין שניהם וזאת בהתאם להוראות החוק.

בנוסף, במקרה של ביטול רכישה לאחר משלוח המוצר, תקוזז מההחזר, עלות דמי הובלת המוצר, גם במקרה והלקוח לא שילם עבור המשלוח ו/או שמחיר המשלוח המוצהר באתר היה “חינם” ו/או “אפס ₪” ו/או כל ניסוח דומה.

 

אחריות

4X4U לא יישא באחריות מכל סוג שהוא בקשר עם המופיע באתר ו/או עם מתן השירותים ולא תהיה חייבת או אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, במתן פיצוי מכל סוג שהוא בגין נזק מכל סוג שהוא הנגרם כתוצאה מהמידע ו/או משימוש או מאי היכולת לעשות שימוש בשירותים או בכל הקשור בהם.

4X4U לא יהא אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה בגין תקלה או כשל שיפגעו בקבלת המידע ו/או השירותים לרבות הנובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה או כשל ברשת האינטרנט או ברשת התקשורת הסלולארית .

4X4U לא שולט, לא מפקח ולא יישא באחריות בכל דרך שהיא לתכנים שבבעלותם של צדדים שלישיים הכלולים בשירותים שהיא מעניקה, ובכלל זה למידת מהימנותם ודיוקם. פרסום התכנים במסגרת השירותים לא יתפרש כהצעה, הסכמה או מתן חסות של 4X4U לתכנים אלה.

מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע, אלא הוא בא להוסיף על כל תנאי ו/או הסרת ו/או מגבלת אחריות, הקיימים לטובת 4X4U על פי כל הסכם אחר הקיים בין הגולש ו/או הלקוח לבין 4X4U ו/או הקיים על פי כל דין.

ידוע לגולש כי במהלך הרישום לקבלת שירות ו/או הזמנת המוצר ו/או בעת הזנת פרטיו ופרטי השירות ו/או הזנת נתונים, עשויים לחול טעויות ושיבושים מכל סוג שהוא. 4X4U יהא פטור מכל אחריות למקרים אלה, והגולש מסכים לכך שיהיה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה כלפי 4X4U בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מטעויות אלו.

4X4U משתמש באמצעים לאבטחת המידע שבאתר לרבות פרטי הגולש, עם זאת, קיים סיכון של חדירה למערכותיו של 4X4U, חשיפת מידע, חשיפת נתונים המצויים במאגר הנתונים. הגולש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי 4X4U ו/או לחדור למערכות האבטחה המגינות על האתר.

4X4U יהא פטור מכל אחריות לכל נזק שיגרם עקב חדירה כאמור, לרבות העברת המידע ו/או הנתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי, לצד שלישי כלשהו, שיבושו, עשיית שימוש לא מורשה בו וכיו”ב.

כל מידע שיועלה ויועבר על ידי הגולש, ככל שיהיה, הינו באחריות הגולש בלבד . בעצם העלאתו מתחייב הגולש כי אין ולא יהיה בו כדי להפר כל דין או לפגוע בכל אדם .

הגולש אחראי לכל נזק ישיר, או עקיף, אשר ייגרם ל 4X4U, ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת איזו הוראה מן הוראות תקנון זה. הגולש ישפה את 4X4U  בגין כל חיוב או תשלום ש 4X4U יאלץ לשלמו עקב נזקים כאמור, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין.

 

האחריות על מוצר הנרכש מ- 4X4U מוגבלת ל-3 חודשים (אלא אם צוין אחרת במפורש או אם נקבע בהוראות החוק תקופת מינימום ארוכה יותר). האחריות מכסה את תפקודו הפונקציונלי בלבד (תקלות טכניות) ואינה כוללת תקלות שנגרמו כתוצאה מנזק פיזי שנעשה למכשיר, שימוש לא תקין, שבר, אחסון ותחזוקה לקויה או נזק תפקודי שנגרם כתוצאה מנזק פיזי.

בשום נסיבות לא תחול על 4X4U ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא שימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקיו, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת,

4X4U ו/או מי מטעמן לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשה הגולש שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי 4X4U ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי ודרישות הגולש.

לא תהיה אחריות להתקנה שהתבצעה על ידי הגולש בעצמו.

החלפה או תיקון של המוצר אינה מאריכה את תקופת האחריות.

במצב של צורך נטען במימוש האחריות, יימסר המוצר לבדיקת 4X4U אשר ידאג לתיקונו ו/או החלפתו, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וככל שאכן נמצא פגם החוסה תחת האחריות. הלקוח ימסור את המוצר בכתובת שתימסר לו בסמוך לפנייתו  בתיאום מראש לפני הגעה. מובהר כי הלקוח יישא בעלויות שילוח ו/או מיסוי ו/או הוצאה אחרת שתידרש בגין החלפת ו/או החזרת מוצר פגום.

 

מדיניות האחריות אינה מכסה נזק מפעולות שנעשו ללא קריאת ההוראות באשר למוצר, משימוש לא נכון במוצר ו/או בלתי סביר ו/או בחוסר מחשבה ו/או בפזיזות, ו/או מעבר להגדרות המסוגלות של המוצר וכן תיקון או טיפול שנעשו שלא על ידי מתקן מורשה מטעם 4X4U.

 

תנאים נוספים

א. הפרטים האישיים שמסר הגולש בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שיבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של 4X4U. פרטים אלו לא יועברו לגורם שלישי. על פי חוק הגולש אינו חייב למסור פרטים אלו ואולם בהעדרם לא תוכל 4X4U לטפל בהזמנתו .

ב. 4X4U יהא רשאי לשלוח לגולש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בע”פ בכל מידע בדבר מבצעים.

ג. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כוח עליון”, נבצר מ 4X4U לנהל את האתר כתיקנו או לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהא הוא רשאית לבטל את ההתקשרות עם קונים, כולם או חלקם, בסעיף זה “כוח עליון” משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

ד. 4X4U שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתו באם יתברר לו שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כל שהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

 

התיישנות

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, הגולש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד 4X4U ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי הגולש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 12 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לקביעת תקופת ההתיישנות כמשמעו בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958

 

פרסומות או קישורים באתר

באתר עשויים להיכלל פרסומות ו/או קישורים (‘לינקים’) לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים ע”י 4X4U. הקישורים נועדו לנוחיותך ולידיעתך ואולם אינם בשליטתו של 4X4U אשר אינה מפקחת על תוכנם. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של 4X4U ו/או ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. 4X4U אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש או ההסתמכות על האתרים המקושרים. על הגולש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין.

4X4U רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. 4X4U אינו מתחייב כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי 4X4U (ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של הגולש לאתרים של צדדים שלישיים יתבצע על אחריותו הבלעדית של הגולש ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא לרבות בגין נזק ישיר או עקיף כנגד 4X4U בקשר לתוכן באתר ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים .

 

 

נוהל הודעה והסרה

אם גולש באתר סבור, כי תכנים שפורסמו באתר הינם פוגעניים או מפרים זכויות כלשהן, או כי האתר מכיל קישורים/ הפניות לאתרים בעלי תוכן כאמור, הוא מתבקש לפנות באופן מידי ל 4X4U  באמצעות מייל 4x4fyou@gmail.com ולציין את הפרטים הבאים: מהות הפגיעה/ ההפרה, לינק (קישורית) לעמוד הרלבנטי באתר ודרכי יצירת קשר עמו. 4X4U יערוך בדיקה של הנושא ויצור עמו קשר ככל שיידרש מידע נוסף.

 

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על השימוש באתר ובשירותים, ולרבות על תנאי שימוש אלה, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או למוצרים שנרכשו ו/או לשירותים ו/או לשימוש בהם ו/או לכל הקשור בהם, נתונה באופן בלעדי לבית המשפט השלום באשדוד בלבד.

 

מדיניות פרטיות

4X4U רשאי לאסוף וכן לעשות שימוש במידע בלתי מזוהה אשר נאסף או הצטבר אודות הלקוח/ה ו/או המשתמש/ת (להלן: “הגולש”) בשירות כלשהו, ללא כל אבחנה, משירותי 4X4U, ולרבות שנאסף תוך גלישה באתר 4X4U (להלן יחדיו “השירותים”), למטרות תפעוליות, שיווקיות וסטטיסטיות,

 

4X4U רשאי למסור מידע סטטיסטי ו/או שנצבר שאינו אישי לצדדים שלישיים, בין היתר על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את השירותים והתכנים המוצעים ו/או המוצגים בהם או באמצעותם, וכן על מנת לעדכן את הגולש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי 4X4U, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים, והכל בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו (להלן “התקנון”) כפי שיעודכנו מעת לעת.

 

אם וככל שנאסף או נאגר מידע אישי אודות גולש , בכל שירות מהשירותים כהגדרתם לעיל, 4X4U רשאי להפוך מידע אישי זה לבלתי מזוהה (אנונימי) ואגרגטיבי, בכפוף לאמצעי אבטחת מידע מחמירים ומתקדמים, על מנת לאפשר פעילות עיבוד מידע לצרכים סטטיסטיים ומסחריים של 4X4U, לטובת שימוש כלשהו לרבות שיתופי פעולה עסקיים, סיוע לרשויות, ארגונים וגופים אחרים שעשויים להסתייע בתובנות סטטיסטיות שעל בסיס עיבודי המידע המצרפיים.

 

4X4U לא ימסור את פרטיו/ה האישיים של גולש למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים, אלא בהסכמתו/ה או לפי תנאי תקנון זה, וכמפורט להלן.

 

מידע שייאסף אגב או עקב פעולות גולש במסגרת השירותים, עשוי להישמר במאגרי מידע רשומים המשרתים את 4X4U, ו/או גופים הקשורים עמו עסקית, כמו גם לצורכי קידום וייעול מטרותיו העסקיות של 4X4U. מידע זה יכול ויוצלב ו/או יועבר יחד עם מידע אחר המצוי על הגולש בידי 4X4U, ככל שיידרש לצורך ביצוע פעולות באתר, ובעצם שימוש הגולש בשירותי האתר אלו, לרבות רישום, זיהוי, גלישה או ביצוע פעולות אחרות בשירותים המסופקים, ככל שתתבצענה, הגולש מאשר את הסכמתו לכך.

 

ייתכן שחלק מהשימושים ו/או שירותים המוצעים טעונים או יהיו טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה הגולש עשוי להידרש למסור מידע אישי (שם, כתובת, דרכי ההתקשרות או פרטים מזהים או אפיונים אישיים אחרים). ייתכן כי בלי למסור נתונים אלו לא יוכל הגולש לקבל שירות כלשהו, ובמקרה כזה, עליו לפנות 4X4U על מנת שתפעל בדרכים חלופיות, ככל הניתן. לגבי חלק מהשירותים, ייתכן כי 4X4U יידרש לאמת את זהות הגולש בהתאם למידע שנמסר על-ידו.

 

יתכן ששירותים הדורשים רישום לאתר יחייבו את הגולש להזדהות ולקבוע סיסמא ושם משתמש אישיים לאתר, וכן יידרשו אימות פרטים באמצעות קוד חד ערכי שיישלח למכשיר הטלפון ו/או הדואר האלקטרוני של הגולש וזאת, הן בעת הרישום והן בעת ביצוע כניסה (Login) , לפי שקול דעתו הבלעדי של 4X4U ובהתאם לנוהלי האבטחה שלו ו/או ככל שיעלה חשש לשימוש לרעה ו/או הונאה. 4X4U שומר לעצמו את הזכות לחסום גישה ו/או לדרוש פרטי אימות וזיהוי נוספים ככל שיאותר חשש כאמור.

 

ככל שיידרש, כל פעילות במסגרת החשבון באתר, לאחר ביצוע הזדהות ו/או כניסה (Login), תנוטר בידי 4X4U ותתועד, לצורכי אבטחה, שמירה על פרטיות, מניעת הונאות ו/או מניעת ביצוע פעולות שלא בידי מורשה.

 

מובהר בזאת, כי לא חלה על הגולש כל חובה שבדין למסור מידע כאמור לעיל או להלן, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה בהסכמתו בלבד. עם זאת, מילוי חלק מהפרטים הנדרשים בהליכי רישום שונים עשוי להוות תנאי הכרחי לשימוש בשירותים או פונקציות מסוימות, לרבות באתר או דרכו. הגולש מצהיר כי כל מידע שיימסר ו/או יעודכן על ידו הנו נכון אמין ומדויק.

 

במסגרת שימוש הגולש בשירותים השונים, עשויים להיאסף ולהישמר באופן אוטומטי גם פרטי ספק שירותי האינטרנט של הגולש, כתובתו בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם ממנו התבקשה הגישה לשירות המסופק (דיגיטלי, אינטרנטי או סלולרי), מיקום ופרטי המכשיר או המחשב בו נעשה שימוש בגישה לשירות, לרבות שירותי אינטרנט ו/או סלולר ו/או תוך גלישה באתר, זמני השימוש בהם ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש בשירות הרלוונטי, לרבות מידע על רישום לשירותים אחרים דרך האתר ו/או מכשיר הקצה ושימוש בהם באמצעות המכשיר ו/או המחשב שברשות הגולש.

 

אתר 4X4U ושירותים מקוונים אחרים שלו נעזרים בתוכנות ובטכנולוגיות מסוגים שונים (להלן יחדיו “Cookies”), לצורכי אבטחת מידע, תפעולם השוטפים של השירותים המקוונים, לשם אימות פרטי הגולש וכן על מנת לאסוף ולאפיין נתונים סטטיסטיים שונים אודותיו ואודות אופן השימוש בשירותים המקוונים, לרבות העדפות שימוש, התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים של המשתמש, התאמה ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים ולרבות הצלבה/ שיתוף של כלל נתונים אלו אל מול שימושים של גולשים אחרים בשירותים מקוונים ובפלטפורמות אחרות המסופקות בידי 4X4U ו/או באמצעותו ו/או בקשר עמה.

 

ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם הגולש צופה בעת הביקור באתר ו/או באפליקציה מגיעות משרתים של צדדי ג’, המציבים Cookies במחשבו של הגולש. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ישירות.

 

אם הגולש אינו רוצה לקבל Cookies עליו לפעול לשינוי ההגדרות בדפדפן ו/או במכשיר/מחשב שלו. הגולש גם יכול למחוק את ה Cookies – במחשבו בכל רגע. ייתכן גם שנטרול ה-Cookies עלול לגרום לפגיעה בחלק מהשירותים והתכונות באתר ו/או באתרי אינטרנט אחרים. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. שינוי הגדרות הדפדפן או המחשב כאמור הינו באחריות הגולש בלבד.

 

הגולש יכול אף להסיר עצמו משימוש בשירותי צד ג’ אחרים (כגון Google analytics), על-פי תנאיהם, והן להגדיר מחדש ולשלוט בפרסום המופנה אליו גם מפייסבוק או אתרים חברתיים אחרים, דרך הגדרות המשתמש של הגולש באתריהם. שימוש  בשירות המקוון (באתר או באפליקציה או אחר) מעיד על הסכמת הגולש להתקנת ה- Cookies, ככל שהגולש לא מחק או חסם אותם, וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.

 

ככלל, 4X4U נוקט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את משתמשי האתר בשמם ו/או בפרטי זהותם, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

 

על פי דרישת הגולש ו/או בהסכמת הגולש ו/או כדי לספק לגולש שירות שביקש ו/או נרשם אליו, ולמי שהוסמך על ידו לשם כך.

מקום בו העברת המידע מתבקשת לשם עמידה בחוזה או הסכם אל מול גוף שבשיתוף פעולה עסקי עם 4X4U, בתוך אותה קבוצת חברות, ותוך שמירה על סודיות המידע ואבטחתו במסגרת זו.

במקרה בו נדרשת העברת פרטי הגולש לספקי תוכן או שירותים על מנת להשלים בקשה או פניה של הגולש.

במקרה בו הפר הגולש את תנאי התקנון, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע או ניסה לבצע באמצעות האתר ו/או בקשר אתו, פעולות המנוגדות להוראות התקנון ו/או בניגוד לכל דין.

בשל צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק המורה 4X4U למסור את המידע לצדדים שלישיים, ו/או לשם מניעת ביצוע עבירה.

בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין הגולש לבין 4X4U ו/או מטעמו לבין 4X4U ו/או מי מטעמו.

במקרה בו יסבור 4X4U כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של אנשים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדי 4X4U ו/או מי מלקוחותיו, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתו של 4X4U.

במקרה בו העביר ו/או המחה 4X4U לצד שלישי את פעילותו ו/או את זכויותיו וחובותיו לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות בתקנון זה בקשר עם המידע.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של 4X4U להעביר לצדדים שלישים מידע אנונימי ו/או שאינו אישי ו/או אשר אין בו כדי לזהות את הגולש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר או באופן סביר, לרבות הפיכת מידע אישי (אם ישנו) לאנונימי לצורך מחקר וסטטיסטיקה ולמען המטרות המנויות לעיל.